:
Başarı Notları ve Harfler - Sayfa 8 Facebook Twitter
  • 2,350 Ders
  • 345,680 Üye
  • 22,056,462 Soru indirilme

Ders Geçme Sistemi - Başarı Notları ve Harfler

Başarı Ve Harf Notları Açıklandıktan Sonra Bir Öğrencinin Başarı Notunun Değişmesi

Sınav sonuçları, başarı ve harf notları açıklandıktan sonra, bir öğrencinin başarı notunda; mahkeme kararı, test grubunun yanlış işaretlenmesi gibi nedenlerle değişiklik meydana gelmesi durumunda, öğrencinin harf notu belirlenirken yeni bir değerlendirilme yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, bu durumda olan öğrencinin harf notu bağıl değer-lendirme sonucunda o ders için oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Başarı Notlarının Harf Notlarına Çevrilmesi

Başarı notlarının hesabından sonra yapılması gereken öğrencilerin başarı notlarına göre o dersi geçip geçmediğinin belirlenmesi işlemidir. Diğer bir deyişle öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun neyi ifade ettiğinin açıklanması yani harf notlarına dönüştürülmesi işlemidir. Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapılan bölüm ve programlarda aşağıdaki harf notları kullanılmaktadır. Bu harf notları ve harf notlarının anlamları şunlardır:

 

AA: Geçer                CD: Koşullu Geçer
AB: Geçer                DC: Koşullu Geçer
BA: Geçer                DD: Koşullu Geçer
BB: Geçer                FF: Tekrar
BC: Geçer
CB: Geçer
CC: Geçer


Kullanılan Diğer Harf Notları

  • YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.
  • EK (Eksik) notu, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not bildirimi belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.
  • MU (Muaf) notu, dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki Yükseköğretim Kurumu’nda alıp başarmış olduğu ve ilgili Birimin Yönetim Kurulu’nca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.
  • KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
  • SD (Sorumlu Değil) notu, yapılan ders intibakı sonucu öğrencinin sorumlu olmayacağı dersler için verilir.
  • DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.
  • DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.